Сдружение ИРЕГО - бенефициент по Оперативна програма „Добро управление“ - Сдружение ИРЕГО

Сдружение ИРЕГО – бенефициент по Оперативна програма „Добро управление“

,,Прякото участие на гражданите във вземането на решения на местно ниво – път към изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в Община Мирково‘‘, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.“

02.
Начало на проекта: 06.02.2023 г.
Край на проекта: 31.12.2023 г.

Сдружение с нестопанска цел „Институт за развитие на европейско гражданско общество“ сключи договор за БФП № BG05SFOP001-2.025-0098-С01/06.02.2023 г. за изпълнението на проект ,,Прякото участие на гражданите във вземането на решения на местно ниво – път към изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в Община Мирково‘‘, който ще се изпълнява в партньорство с Община Мирково.

Проектът се финансира по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“.

Проектното предложение ще удовлетвори потребността от засилване на гражданското участие, в процеса на изпълнението на решения и мониторинг на политики и законодателство, адекватни на обществените потребности в Община Мирково. Активното гражданско участие се основава на прилагането на принципите на прозрачност, откритост и ефективност на местното управление и е условие за доброто функциониране на местната администрация.

Целевите групи, които ще бъдат обхванати от проектното предложение, са: активното гражданско общество, в т.ч. представителите на бизнеса, неправителствен сектор, служителите на местната администрация Община Мирково.

Основната цел на проектното предложение е развитие и стимулиране на механизми на партньорство между гражданското общество, неправителствения сектор, бизнеса и местната власт, в процеса по изпълнение на политики за развитие на Община Мирково, механизми за мониторинг – гаранция за открито и отговорно управление