Доклад от проведено проучване чрез on-line анкета до целевата група - Сдружение ИРЕГО

Доклад от проведено проучване чрез on-line анкета до целевата група

Доклад от проведено проучване чрез on-line анкета до целевата група – неправителствен сектор, гражданско общество и бизнес на територията на Община Мирково, както и анкетиране със същото съдържание на случаен принцип на изнесени мобилни щандове в открита среда в Община Мирково.  Анализ на събраната информация по проект по ОПДУ В изпълнение на Дейност 1 на проект  № BG05SFOP001-2.025-0098 „Прякото участие на гражданите във вземането на решения на местно ниво – път към изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в Община Мирково‘’, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, бе проведено анкетно проучване сред целевата група: неправителствен сектор, гражданско общество и бизнес на територията на Община Мирково, както и анкетиране със същото съдържание на случаен принцип на изнесени мобилни щандове в открита среда в Община Мирково. Основната цел на Доклада е провеждане на проучване за информираността на гражданското общество, в т.ч. бизнеса, и НПО относно форми и механизми за участие в процеса по формулиране/преформулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство на територията на Община Мирково. Разработването на Доклада бе възложено от Бенефициента на проекта (Сдружение с нестопанска цел ,,Институт за развитие на европейско гражданско общество‘‘) на Сдружение ,,Инициатива нова“, като самото проучване, обобщаване на данните и разработването на настоящия Доклад, се извършиха в периода: 07.08.2023 г. – 06.10.2023 г. С разработения доклад, може да се запознаете на следния линк:https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:5704a751-e211-4d87-bf54-fdd049a32876