Доклад с препоръки - Сдружение ИРЕГО

Доклад с препоръки

  Във връзка с приключване изпълнението на проект „Прякото участие на гражданите във вземането на решения на местно ниво – път към изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в Община Мирково‘’, Сдружение Институт за развитие на европейско гражданско общество и община Мирково проведоха дейности с цел повишаване гражданското участие и това на неправителствения сектор и бизнеса в процесите по формулирането и преформулирането на местните политики. След ефикасното изпълнение на проектните дейности и след провеждане на поредица от анкетни проучвания, анализи на резултатите от тях, провеждането на работни срещи и информационни дни се изведоха препоръки, които от своя страна се обобщиха в доклад. Така изготвения доклад с препоръки беше депозиран в деловодството на община Мирково за сведение и предприемане на съответните мерки. Линк към доклада: https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:eu:47f8888f-73b9-46fb-b055-ec3625188d0c